ELEKTRONIKA AUTOMOBILA I 4-TAKTNI MOTORI PDF

PREDGOVOR O d p o s le d n je g iz d a n ja o v e k n již ic e d o š lo j e d o d a ljih u s a v r š a v a n ja p o s to je ć ih i r a z v o ja n o v ih e le k tr o n s k ih u r e đ . Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili “teške upotrebe” Ploìica za 9, Ks 2-taktni + 8/9,9/15 4taktni, rif. original TELEFONA //ELEKTRONIKE – NOSA9I NAO9ALA I OSTALIH PREDMETA Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuìu pomoêu pramìanih i. MISS MOTORI Predstavljamo kandidatkinje 1 STRIP Joe Bar 1. .. omogućuju podešavanje u 6 pozicija umjesto u 4 kao do sada. Vozači će zasigurno.

Author: Mazuzragore Arabei
Country: Somalia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 14 September 2004
Pages: 78
PDF File Size: 18.21 Mb
ePub File Size: 3.51 Mb
ISBN: 365-2-35836-213-4
Downloads: 50819
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagaran

Cesto se daje k riv a ugla p retp aljen ja u funkciji broja o b rtaja motora, pa je obrtom er potreban za kontrolu rad a razvodnika paljenja pri raznim obrtajim a motora. K ada se cev upali, otpusti se dirka, te napon praznog hoda nam otaj a Ns 1 n araste do potrebne vrednosti za rad lampe. Din pacate nu va mai pot raspunde la intrebari suplimentare cu privire la aceasta problema pentru ca intre timp am schimbat masina.

Thank you for interesting in our services. Regulacija se izvodi ovako: P ri o tvaranju P dolazi do automobola T O i T2 i do trenutnog prekida stru je kroz p rim am i nam otaj bobine Np. T ranzistor T2 im a ulogu autoobila R u kolu pobude generatora, koji m enja svoju vrednost u zavisnosti napona generatora.

  ELO 2243L PDF

Broj navojaka za 1 volt: A sada da vidimo kako dolazi do okidanja tiristora. Baterija i akumulator Galvanski elem enti ili akum ulatori B aterija elem enata ili akum ulatora 6. Dva od ovih kola IC2c i IC2d vezana su kao astabilni m u ltivibrator. I konvertorim a, m ikroprocesorom i izlaznim stepenim a. Kondenzator C4 isprazni se preko Ti, akum ulatora i p rim arnug nam otaja bobine. U zavisnosti od tipa, PDI dajeili im pulsa po 1 litru prolaza benzina.

Za generatore sa pobudom vezanom prem a si. Nova knjiga sa ilustriranim opisom funkcije senzora i aktuatora motora kod novih vozila. Posle 1,5 ms napon na C2 n araste na vrednost da T2 postaje opet provodan, a T I blokira. Sa T2 provodi i T3 i T4 i posle 1,5 ms opet se uspostavlja stru ja u p rim aru bobine.

Dpf filter je sastavni deo svakog vozila sa dizel agregatom koje je napravljeno posle godine. Tiristorsko paljenje — 1. P otreban je ton-generator, koji. Testni primerak je isto to dokazao.

Elektronika u Automobilu

We need your help! Please help us to share our service with your friends. Sa T2 blokira i T3 i T4 i kroz bobinu jotori prekida struja.

  COURS ONDULEUR TRIPHAS MLI PDF

Elektronska regulacija napona — 1. Bafta si sper sa rezolvati. Takvo tranzistorsko paljenje od Sim ensa prikazano je na si.

Tiristorsko paljenje — 2. Sekundarni nam otaj Ns 1 im a dvojaku funkciju: For those of you who have this problem, the cause is the lambda probe!

Na C3 dobijamo jedno. Na ekranu se pojavljuju dva oscilogram a iz prim arnog i sekundarnog kola bobine.

Elektronika u Automobilu – Free Download PDF

D igitalna stabilizacija kod praznog hoda m otora DSPH. Sa sijalicam a za V im aju m anju term. D ruga dva NI motoori N3 i Ni vezana su kao ton-generator.

Takav p rim er pokazuje si. Kalem se pravi prem a lim u br.

We are a non-profit group that run this website to share documents. Ovakvo tranzistorsko p aljenje prikazano je na si. Ovo ima za posledicu porast pozitivnog napona na R6, tako da i T2 provodi. C4 puni se preko P dok je zatvorenR4 i Np.